La 4a edició del concurs ja ha finalizado. Aquestes bases, doncs, només són de referència, doncs encara no hem convocat el 5è concurs.

Bases en français (pdf) | Bases en euskera (pdf)

Bases IV Concurs

d’Animacions per la Pau

Temàtica

Per a aquesta 4a edició del Concurs, les animacions hauran de fer referència al tema que es resumeix amb la següent frase: “Construïm la pau dia a dia”.

Els treballs presentats hauran de ser animacions realitzades amb qualsevol tècnica d’aquesta disciplina artística (dibuix, plastilina, flash, etc.).

No s’acceptaran animacions interactives.


Objectius

Els objectius principals del concurs són:

 • Fomentar la creació d’animacions digitals a favor de la cultura de pau per augmentar el vincle de la comunitat artística amb el foment i la sensibilització per la pau.
 • Crear un fons permanent de pel·lícules animades, gestionat per la Fundació per la Pau, i que estigui a la disposició de persones i entitats que promoguin els valors propis de la Cultura de Pau.


Qui pot participar?

Podrà participar al concurs qualsevol persona física o jurídica que ho vulgui.


Modalitats i categories

El concurs es convoca en dues modalitats:

 • Spot: animacions de fins a 1 minut de durada.
 • Curtmetratge: animacions a partir d’1 minut de durada.

A més, per a cadascuna de les dues modalitats hi haurà dues categories:

 • Júnior: menors de 18 anys
 • Sènior: majors de 18 anys


Premis

S’atorgaran els següents premis:

 • Spot júnior: 300 €
 • Spot Sènior: 300 €
 • Curtmetratge júnior: 600 €
 • Curtmetratge sènior: 600 €
 • Premi del públic: 200 €

Tots els treballs premiats i aquells que, per la seva qualitat, el jurat ho estimi convenient, seran seleccionats per a la seva distribució en àmbits educatius i culturals. També està prevista la seva exhibició en diversos festivals i certàmens, la projecció en cinemes i el passi per diverses televisions. A més, de forma permanent, estaran penjats a la web del concurs i al canal You Tube de la Fundació per la Pau.


Idiomes

S’acceptaran treballs en qualsevol idioma. En el cas que l’animació estigui en una llengua diferent del català, castellà o anglès, caldrà adjuntar un arxiu amb els corresponents subtítols en una d’aquestes tres llengües.
L’arxiu de subtítols ha d’estar en format Subrip amb extensió .rst, que inclou la temporalització dels subtítols.


Terminis i inscripció

La data límit de recepció de treballs serà el 30 de maig de 2012.

Per a dur a terme la inscripció, cal omplir el formulari d’inscripció de la web del concurs (desactivat atès que ja ha finalitzat el termini).

La deliberació del jurat serà durant el mesos de juliol i agost de 2012.

El lliurament de premis es farà pels voltants del Dia Internacional de l’Animació, el 28 d’octubre de 2012.


Lliurament de treballs i formats

Les pel·lícules s’hauran de facilitar en un format llegible pel reproductor lliure Videolan (es pot obtenir gratuïtament a: http://www.videolan.org).

El lliurament de treballs es podrà fer:

 1. Fent arribar un CD o DVD a la Fundació per la Pau
 (c/ Casp, 31, 2n 1a A – 08010 Barcelona)
amb una còpia impresa de la fitxa d’inscripció.
 2. Penjant el treball en un servidor del propi concursant i facilitant l’enllaç per a la descàrrega al formulari d’inscripció.

En cap cas s’acceptaran treballs enviats per correu electrònic.


Llicència i distribució

Atès l’objectiu de foment de la cultura de pau del concurs i per tal d’augmentar el seu impacte en la societat, totes les obres presentades al concurs estaran sotmeses a una llicència Creative Commons a nom de l’autor i la Fundació per la Pau, que permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre i quan es mantinguin certes condicions.

Vegeu la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/deed.ca

Totes les còpies rebudes passaran a formar part del fons d’animacions de la Fundació per la Pau, que vetllarà pel seu manteniment i ús.

Els realitzadors i realitzadores participants assumeixen l’autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar materials audiovisuals i fonogràfics (música, imatge, personatges, productes, etc.) sobre els quals no tinguin drets d’ús degudament acreditats. L’organització no es fa responsable de l’ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual per part d’autors i autores de les obres.


Jurat

El jurat prèviament seleccionat per l’organització fallarà el premi, que podria declarar-se desert. També podrà concedir mencions especials sense dotació econòmica.

La decisió del jurat serà inapel·lable.


Dret a resoldre eventualitats

L’organització del concurs es reserva el dret a resoldre qualsevol eventualitat no especificada en aquestes bases.


Acceptació de les bases

La participació al concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases.


La 4ª edición del concurso ha finalizado. Estas bases, són sólo de referencia, pues aún no hemos convocado el 5º concurso.

Bases IV Concurso

de Animaciones por la paz


Temática

Para esta 4ª edición del Concurso, las animaciones deberán hacer referencia al tema que se resume en la siguiente frase: ‘Construyamos la paz día a día’.

Los trabajos presentados deberán ser animaciones realizadas con cualquier técnica de esta disciplina (dibujo, plastilina, flash, etc.).

No se aceptarán animaciones interactivas.


Objetivos

Los objetivos principales del concurso son:

 • Fomentar la creación de animaciones digitales a favor de la cultura de paz para aumentar el vínculo de la comunidad artística con el fomento y la sensibilización por la paz.
 • Crear un fondo permanente de películas animadas, gestionado por la Fundació per la Pau, y que esté a la disposición de personas y entidades que promuevan los valores propios de la cultura de paz.


¿Quién puede participar?

Podrán participar en el concurso cualquier persona física o jurídica que lo desee.


Categorías

El concurso se convoca en dos modalidades:

 • Spot: animaciones de hasta 1 minuto de duración.
 • Cortometraje: animaciones a partir de 1 minuto de duración.

Además, para cada una de estas dos modalidades habrá dos categorías:

 • Júnior: menores de 18 años
 • Sénior: mayores de 18 años


Premios

Se otorgarán los siguientes premios:

 • Spot júnior: 300 €
 • Spot sénior: 300 €
 • Cortometraje júnior: 600 €
 • Cortometraje sénior: 600 €
 • Premio del público: 200 €

Todos los trabajos premiados y aquellos que, por su calidad, el jurado lo estime conveniente, serán seleccionados para su distribución en ámbitos educativos y culturales. También está prevista su exhibición en varios festivales y certámenes, la proyección en cines y el pase por distintas televisiones. Además, de forma permanente, estarán colgados en la web del concurso y en el Canal YouTube de la Fundació per la Pau.


Idiomas

Se aceptarán trabajos en cualquier idioma. En caso de que la animación esté en una lengua distinta del catalán, el castellano o el inglés, deberá adjuntarse el texto por escrito en una de estas tres lenguas.

El archivo de subtítulos deberá estar en formato Subrip con extensión .rst, que incluye la temporalización de los subtítulos.


Plazos e inscripción

La fecha límite de recepción de trabajos será el 30 de mayo de 2012.

Para llevar a cabo la inscripción, deberá rellenarse el formulario de inscripción de la web del concurso (puesto que ya ha finalizado el plazo, el formulario no está disponible).

La deliberación del jurado será durante los mesos de julio y agosto de 2012.

La entrega de premios será alrededor del Día Internacional de la Animación, el 28 de octubre de 2012.


E
ntrega de trabajos y formatos

Las películas se deberán facilitar en un formato legible por el reproductor libre y multiplataforma Videolan (se puede obtener gratuïtamente en www.videolan.org).

La entrega de trabajos se podrá llevar a cabo de una de estas dos maneras:

1) Enviando un CD o DVD a la Fundació per la Pau (c/ Casp, 31, 2n 1a A – 08010 Barcelona)
con una copia impresa de la ficha de inscripción.

2) Colgando el trabajo en un servidor del propio concursante y facilitando el enlace para su descarga en el formulario de inscripción.

En ningún caso se aceptarán trabajos enviados por correo electrónico.


L
icencia y distribución

Debido al objetivo de fomento de la cultura de paz del concurso y para aumentar su impacto en la sociedad, todas las obras presentadas estarán sometidas a una licencia Creative Commons a nombre del autor y de la Fundació per la Pau, que permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre y cuando se mantengan ciertas condiciones.

Ved la licencia completa en: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es

Todas las copias recibidas pasarán a formar parte del fondo de animaciones de la Fundació per la Pau, que velará por su mantenimiento y uso.

Los realizadores y realizadoras participantes asumen la autoría de sus obras y se comprometen a no presentar materiales audiovisuales y fonográficos (música, imagen, personajes, productos, etc.) sobre los cuales no tengan derechos de uso debidamente acreditados. La organización no se hace responsable del uso inadecuado de los derechos de la propiedad intelectual por parte de autores y autoras de las obras.


Jurado

El jurado previamente seleccionado por la organización fallará el premio, que podría declararse desierto.

También podría conceder menciones especiales sin dotación económica.

La decisión del jurado será inapelable.


Derecho a resolver eventualidades

La organización del concurso se reserva el derecho a resolver cualquier eventualidad no especificada en estas bases.


Aceptación de las bases

La participación en el concurso implica la aceptación íntegra de estas bases.

The 4th Arward is ended. This bases are only for references.

Bases IV Animation’s for Peace Award


Subject

The works submitted must be animations made in these techniques (draw, plasticine, flash, etc.)

For this 4th edition Competition, animations must refer to the subject given in this sentence “We create peace day by day”.

Interactive animations will not be accepted.


Aims

The main aims for the competition are:

 • Encourage the creation of digital animations for peace culture in order to increase the link of the artistic community with the promotion and awareness of peace.
 • Create a permanent fund of animation films, administered by Fundació per la Pau, and available to any person and associations that promote the characteristic values of Peace Culture.


Who can take part in the competition?

Any physical or juridical person.


Modalities and categories

The competition has two modalities:

 • Spot: animations of 1 minute maximum.
 • Short film: animations of 1 minute minimum.

Also, there will be two categories:

 • Junior: under 18.
 • Senior: above 18.


Prizes

The awarded works will receive an economic prize:

 • Junior spot: 300€
 • Senior spot: 300€
 • Junior short film: 600€
 • Senior short film: 600€
 • Public prize: 200€

All the awarded works and those considered suitable by the jury will be selected to be distributed in educational and cultural centres. These works will be exhibited in festivals and events, cinemas, television, and they will permanently be displayed at the competition website and at the You Tube of Fundació per la Pau.


Languages

Works in all languages will be accepted. If the animation is in a language other than Catalan, Spanish or English, a file of subtitles in one of these three languages must be added.

The file of subtitles must be in Subrip format with extension .rst, which includes the timing.


Deadline and inscription

The deadline for the delivery of works is 30 May 2012.

For the inscription, an application form at the competition website must be filled (nonexistent, because the deadline has expired)

The jury’s deliberation will take place during June and July 2012

The awards ceremony will be held near the International Animation’s Day, the 28th October 2012.


Delivery of works and formats

Films must be in a format which can be read by the free player Videolan ( it can be freely obtained at: http://www.videolan.org).
The delivery of works can either be done:

 1. Sending a CD or DVD to Fundació per la Pau
  (C/Casp, 31, 1a. A – 088019 Barcelona)
  It must include a printed copy of the application form.
 2. Or posting the work into a server of the participant. In this case, the link to download it must be given in the application form.

Works sent by e-mail will not be accepted.


License and distribution

As the aim of the competition is the promotion of peace culture and in order to increase its impact in society, all the works will be submitted to a Creative Commons license with the author’s name and Fundació per la Pau, which allows the copy, distribution and public communication of the work, as long as some conditions are provided. Consult complete license at: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/deed.ca

All the works submitted will join the Fundació per la Pau animations fund, which will take care of their maintenance and use.

All the participants recognize to be the authors of their works and they are required not to present audio-visual or phonographic material (music, image, people, products…) if they do not have the right of use well accredited. The organization is not responsible for the inappropriate use of the intellectual property rights by the authors of the works.


Jury

The Jury elected by Fundació per la Pau will choose the winners and it can declare that the prize will not be awarded. It can also give an especial mention to some of the works, although this does not include an economic prize.

Jury’s decision is unappealable.


Right to solve eventualities

Competition’s organizers reserve the right to solve any eventuality not specified in these bases of participation.


Bases acceptance

The participation in this competition means the total acceptance of these bases.

4 Comments for this entry

 • Daniel Canalda ha dit:

  Hola,

  M’agradaria saver en quina data està previst que el jurat falli el IV concurs d’animacions i si sortirà publicat a la web de la fundació.

  Gràcies i salutacions.

  • fundacioperlapau ha dit:

   Benvolgut Daniel, el jurat ja ha pres la decisió, i en breu avisarem les participants que han guanyat. El dia 28 d’octubre farem un acte públic d’entrega de premis. Cordialment,

   Toni

 • jaqelyn brahu ha dit:

  avisenme cuando será el próximo concurso que me acabo de dar cuenta que este se me pasó, hago excelentes animaciones, tengo 5 animaciones y tres de ellas hablan de la paz,las tengo en youtube y estoy segura de que si hubiera concursado yo hubiera ganado.

 • Dani Seguí ha dit:

  M’agradaria saber quin és el lema de la V edició.
  Estaria bé saber això amb temps ja que fer treballs d’animació porten feina i estaria bé saber-ho amb molta antelació.
  Gràcies.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *